SONG SCORE
INTERNET RANKING
Milk Tea
193632pointsDERAILLEUR
292429pointsFourny
392126pointsおおいし☆ゆう
491786pointsBRAVE_PHOENIX ◆
589520pointsわっぷ
689114pointsESC
788654pointsおてもと
887632pointsキュウ☆ry
987614pointsパンダ君
1086028points謎の生き物
  
1182536pointsups
1282034pointsOSCAR LEE
1381158pointsMASSY
1477412pointsレレニ
1576749pointsKin
1674846pointsurzy
1773941points__はる
1873369pointsshin_gm
1972989pointsKin-H
2067507pointslemit ◆
  
2166606pointsfirehooh
2255215pointsホの字
2345337pointsSUIK
2443770pointsみずえ
2520787pointsYuMe-Ku-i
Your Points   
2017/04/15 23:32:41.